Els nostres membres

Els nostres membres representen una col·laboració estreta entre indústria, creadors, emprenedors, acadèmics, empresaris de música, líders de tecnologia i reguladors per a resoldre de manera col·lectiva els principals reptes del sector.

Governança

El BMTH es constitueix com una associació sense ànim de lucre. Aquest model permet a l’BMTH mantenir el seu paper com a actor neutral de la indústria amb la missió triple de:

1. Generar un espai físic dedicat a la seva missió: The Music Tech Buidling.

2. Coordinar i promoure un fòrum d’innovació referent en l’ecosistema Music Tech a Barcelona.

3. Atraure l’interès dels VC i inversors internacionals especialitzats en Startups MusicTech.